Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

Warunki współpracy

Ogólne Warunki i Zasady

Niniejsze warunki regulują zasady współpracy pomiędzy firmą P.H.U. BADY Bogdan Dyjak, zwaną dalej Dostawcą, a firmą składającą zamówienie w firmie P.H.U. BADY Bogdan Dyjak, zwaną dalej Zamawiającym. Zatwierdzenie zamówienia oznacza akceptację przez Zamawiającego Ogólnych Warunków Współpracy. Akceptacja dotyczy również przyszłych realizowanych zamówień. Ogólne Warunki Współpracy pozostają wiążące bez szczególnego zawiadomienia nawet wtedy, gdy zamówienie jest z nimi niezgodne. Odstępstwa od Ogólnych Warunków Współpracy są nieważne bez wyraźnej, pisemnej akceptacji ze strony Dostawcy. Zamówienia przyjmowane są telefonicznie, poprzez e-mail oraz poprzez stronę itnernetową www.bady.pl. Zamówienie musi zawierać nazwę Zamawiającego, jego numer NIP, dokładny adres, numery telefonu i faksu, imię i nazwisko osoby prowadzącej zamówienie.


Płatności

Klient może wybrać preferowaną formę zamówienia. Jednak dostawca zastrzega sobie że pierwsze trzy zamówienia złożone przez nowych klientów są płatne przelewem przy zamówieniu towaru albo płatnością przy odiobrze towaru. Po realizacji tych zamówień, Zamawiający może ubiegać się o odroczenie terminu płatności na preferowanych warunkach. Jeżeli Dostawca oferuje odroczony termin płatności, kwota należna musi być uregulowana w terminie widniejącym na wystawionej fakturze. Dostawca zastrzega sobie prawo decyzji o długości terminu odroczenia płatności. Zamawiający ma prawo ubiegać się o otwarcie linii kredytowej u Dostawcy. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej. Możliwość otwarcia linii kredytowej dotyczy klientów o udokumentowanej historii współpracy z Dostawcą i nie zalegającym z płatnościami do Dostawcy. Dostawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku bez uzasadnienia tej decyzji. Przekroczenie przyznanego przez Dostawcę odroczonego terminu płatności stanowi podstawę do naliczania przez Dostawcę odsetek za zwłokę i obciążenia płatnika kosztami upomnień. 


Transport

Dostawy są realizowane wyłącznie przez firmę kurierską DPD. Z przyczyn technicznych, nie ma możliwości korzystania z innej firmy spedycyjnej. Dostawca zapewnia bezpłatny transport towarów na terenie polski dla stałych klientów oraz zamówień powyżej 100zł. W przypadku zamówienia poniżej kwoty 100zł dostawca zastrzega możliwość naliczenia opłat transportowych. W pozostałych przypadkach koszty transportu ponosi Zamawiający. W przypadku uszkodzenia kartonów lub innej widocznej szkody, Zamawiający jest zobowiązany do adnotacji o uszkodzeniu na liście przewozowym w obecności kuriera DPD.


Reklamacje

Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze. Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem zaakceptowanym przez Dostawcę. Reklamacje należy składać w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. W przypadku wskazania przez Zamawiającego innego miejsca wysyłki niż siedziba Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia towaru. Reklamacje od firm trzecich nie będą rozpatrywane.W przypadku dostawy towaru niewłaściwego lub uszkodzonego, Zamawiającemu przysługuje bezpłatna wymiana towaru lub uzupełnienie, w razie dostarczenia ilości niezgodnych z zaakceptowanym przez Dostawcę zamówieniem. Dostwaca umożliwia dokonywanie zwrotu lub wymiany na inny towarów będących w bardzo dobrym stanie, nie uszkodzonych, nadających się do dalszej dosprzedazy w przeciągu 2 lat od daty wystawienia faktury. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towarów u Producentów.

Newsletter
Zakładając konto, użytkownik akceptuje dopisanie jego adresu e-mail do bazy newslettera, przesyłanego kilka razy w roku informującego o nowych produktach, które weszły do współpracy. Użytkownik w każdym momencie może zmienić swoje dane lub zażądać ich usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Dostawca (P.H.U. BADY).

 


Pozostałe warunki

Koszty zakupu i transportu próbek ponosi Zamawiający. Odcienie kolorów w katalogu jak i na stronie interntowej mogą różnić się od kolorów rzeczywistych produktów. Reklamacje wynikłe z tych różnic nie będą uwzględniane. Ceny na produkty Dostawcy podane są w Złotych polskich, bez podatku VAT. Spory powstałe w wyniku realizacji Ogólnych Warunków Współpracy będą załatwiane polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


DOSTAWCA USŁUG

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe BADY Bogdan Dyjak

ul. Ks. Skorupki 6, 05-230 Kobyłka

NIP: 113-003-34-29

KONTAKT

Telefon: 22 771 63 62

Faks: 22 771 63 61

E-mail: bady@bady.pl